PRAVIDLA PRODEJNÍ AUKCE

PRAVIDLA PRODEJNÍ AUKCE

 

aukce)
 
PREAMBULE

Obchodní společnost ARTOSS realitní kancelář, s.r.o. nabízí možnost zajištění prodeje nemovitých věcí, kdy výsledná kupní cena včetně osoby kupujícího (dále jen „Vítězná nabídka“) bude určena nabídkovým jednáním všech přihlášených zájemců o koupi této nemovité věci (dále jen „Prodejní aukce“). Tímto způsobem je možné zajistit efektivní prodej dané nemovité věci za co nejvýhodnějších a objektivních podmínek. Prodejní aukce se uskuteční v předem daný termín, na předem určeném místě a v souladu s níže uvedenými pravidly. 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla vydává pořadatel a organizátor prodejní aukce - obchodní společnost ARTOSS realitní kancelář, s.r.o. se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 28309545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60347, zastoupená jednatelem, ing. Pavlem Paulenem (dále jen „Organizátor“), a to za účelem stanovení pravidel Prodejní aukce, jakož i podmínek určení vítězné nabídky (dále jen „Pravidla prodejní aukce“).

1.2. Prodejní aukce je Organizátorem pořádána prostřednictvím jeho webových stránek http://www.artossreality.cz/ (dále také jen „Elektronická prodejní aukce“) nebo na místě samém, tj. na adrese prodávané nemovité věci (dále také jen „Prodejní aukce na místě samém“). Určení druhu prodejní aukce je výlučnou pravomocí Organizátora.

1.3. Prodejní aukce není loterií, podobnou soutěží ani spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění ani veřejnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění.


2. ÚČAST V PRODEJNÍ AUKCI

2.1. Účastníkem prodejní aukce je vlastník prodávané nemovité věci, Organizátor a zájemce. Zájemcem se může stát právnická osoba, způsobilá vlastním jednáním nabývat práv a zavazovat se k povinnostem (zejm. nabýt do svého vlastnictví nemovitou věc) nebo fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, která obdrží pozvánku na aukci emailem nebo SMS s odkazem na pravidla prodejní aukce a která tuto pozvánku přijme, a to formou kladné odpovědi na obdržený email či SMS.

2.2. Přijetím pozvánky zájemce vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly prodejní aukce.


3. PROHLÍDKA NEMOVITÉ VĚCI A POSTUP AUKCE

3.1. Zájemci bude doručeno na e-mailovou adresu nebo tel.č. SMS sdělení, kdy se koná prohlídka nemovité věci. Na prohlídce zájemce obdrží formulář k vyplnění nabízené kupní ceny. Po prohlídce zájemce na formuláři  vyplní  navrhovanou výši kupní ceny a formulář zašle do data uvedeného na formuláři na e-mailovou adresu: ……………[email protected]

3.2. Je stanoveno, že nabízená kupní cena musí vždy převýšit úvodní cenu nemovitých věcí.

3.3. Vítězí zájemce, který nabídne nejvyšší cenu. Pokud bude více zájemců se stejnou nabídkou, rozhoduje pořadí přijetí nabídek. Nabídka zaslaná zájemcem je závazná. Vítězný zájemce získává výlučné právo na uzavření Smlouvy o zprostředkování koupě nemovitých věcí za kupní cenu dle jeho nabídky. 

Vlastník si vyhrazuje právo zvolit vítěze na základě jím stanovených kritérií, jako je například rychlost platby, výše vlastních finančních prostředků a případně jiná kritéria. která mohou mít větší váhu jak nejvyšší nabídnutá cena.


 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

4.1. Organizátor i vlastník prodávané nemovité věci si vyhrazují právo kdykoli (a to i po uplynutí data pro odeslání formuláře a obdržení nabídek či výběru vítězné nabídky) bez uvedení důvodů Prodejní aukci odložit či zrušit, a to bez vzniku nároku Zájemců na náhradu škody, ušlého zisku, nároků z titulu předsmluvní odpovědnosti apod. 

 


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. přijetím pozvánky Zájemce vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly prodejní aukce a zavazuje se je dodržovat.

5.2. Pravidla aukce jsou k dispozici na adrese:      

5.3. Prodejní aukce a veškerá práva a povinnosti s tímto spojená se řídí těmito Pravidly prodejní aukce a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V Brně dne 7.5.2021

PDF VERZE PRO TISK

6.9.2019

Reference

REFERENCE PRO MAKLÉŘE ING. JAN POLÁK

Na jaře 2019 jsme začali řešit prodej rodinného domu v lokalitě vzdálené 140 km od města Brna. Zpočátku jsme měli velké obavy, jak tento prodej zvládneme, neznalost oboru a velká vzdálenost, měli..

REFERENCE PRO MAKLÉŘE IVANA LÁTALOVÁ

Prostřednictvím realitní kanceláře Artoss zastoupené paní Látalovou jsem prodávala v Brně dům a kupovala byt. Byla jsem velmi spokojená s jejím vstřícným přístupem a ochotou ve všem poradit a pomoci,..

Reference pro makléře: Jitka Loupová

Dobrý den, dovolte abych touto formou poděkovala paní Jitce Loupové za její profesionální a lidský přístup při prodeji našeho pozemku v Ořechově. Je velmi ochotná, vždy dostupná a o nás jako o..