Advokátní úschova

Zdroj: cak.cz


Kde jsou peníze uschovány?

Vždy na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova. Při výběru bankovního ústavu je advokát povinen přihlédnout k případným požadavkům klienta. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova! Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit.

Jak se advokátní úschova realizuje?

Klient uzavírá s advokátem písemnou smlouvu o úschově, popř. smlouvu svěřenskou, ze které jsou kromě uschovatele oprávněny rovněž třetí osoby. Ve smlouvě jsou stanovena práva a povinnosti stran, možnost úročení peněz, jejich výplata dle podmínek banky atp. Uložené peníze mohou být předány advokátovi v české nebo i cizí měně, a to buď v hotovosti (jednorázově max. 350 tisíc Kč); nebo složením na účet úschovy či bezhotovostním převodem.

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?

Platby z uložených peněz klienta ve prospěch advokáta nejsou přípustné, s výjimkami stanovenými právními předpisy, dohodou s klientem či nařízením soudu či jiným oprávněným orgánem. Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu.

Je advokát pojištěn pro případ, že klientovi způsobí škodu?

Advokát je ze zákona pojištěný pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb, stejně jako notář. Ve vztahu k advokátním úschovám se však pojištění nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání, ani na hrubou nedbalost související se ztrátou nebo pohřešováním peněz. Je potřeba si uvědomit, že žádná pojišťovna nepojistí nikoho pro případ úmyslného trestného činu! V tomto směru se advokátní úschova neliší od jakýchkoli jiných úschov – proti zpronevěře se nelze nijak pojistit!

O veškerých prostředcích klienta v souvislosti s prováděním jeho úschov vede advokát dokumentaci, kterou klientovi na požádání předloží. Ta musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta. Veškeré písemnosti (smlouvu o správě majetku, kopie dokladů, plnou moc, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku) uchovává advokát po dobu 10 let od ukončení správy.

Při uzavírání smluv o úschově je advokát povinen provést identifikaci uschovatele, a to ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon proti praní špinavých peněz“). Ve vztahu ke schovateli má rovněž další povinnosti stanovené tímto zákonem.

Advokát je plně odpovědný za veškerá pochybení. V případě, že advokát poruší své povinnosti při advokátní úschově (např. provádí více úschov na společném účtu, použije peněžních prostředků klienta k jinému než sjednanému účelu atp.), dopustí se tím kárného provinění, za které je mu uloženo některé z kárných opatření (včetně pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů). Tím není dotčena jeho odpovědnost podle trestního zákona a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Advokát odpovídá celým svým majetkem za škodu, kterou při advokátní úschově způsobí!

Česká advokátní komora vytvořila pro advokáty tzv. elektronickou knihu úschov, což je průběžně číslovaný registr úschov klientů u konkrétního advokáta. Do této knihy jsou advokáti povinni hlásit veškeré advokátní úschovy, čímž si Komora udržuje přehled o činnosti advokátů a umožňuje důslednější kontrolu při provádění úschov.

4.11.2020

Reference

Reference pro makléře: Ing. Jan Polák

Realitní makléř Ing. Jan Polák nám velmi pomohl s prodejem našeho domu v Dražůvkách. Jeho práce byla precizní, rychlá a profesionální. Moc děkujeme a vřele doporučujeme jeho služby! manželé..

Reference pro makléře: Ing. Jan Polák

S prodejem mého domu v Hostěnicích mi velice pomohl realitní makléř Ing. Jan Polák. Jeho práce byla perfektní a profesionální. Mohu jeho služby vřele doporučit a tímto mu za vše poděkovat. Sylvie..

Reference pro makléře: Ing. Jan Polák

Koupi našeho domu nám realizoval realitní makléř Ing. Jan Polák. Vše proběhlo v pořádku. Komunikace byla velmi rychlá a vstřícná. Za nás mohu jen doporučit. Petra Krchňavá